Bez dotací a pomoci státu kulturní památky nepřežijí

Bez dotací a pomoci státu kulturní památky nepřežijí

Podali jsme žádost do operačního programu IROP na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace by našemu městu měla výrazně pomoci s rekonstrukcí zámku. Ten je od loňska v našem vlastnictví. Dlouho jsme o něj usilovali. Další etapa je před námi. Máme plány, co na zámku vše může být a k čemu může sloužit. Vize se střetávají s realitou. Nemám rád sezení s rukama v klíně a čekání. Read More

Zastupuji Jihomoravský kraj v procesu přípravy výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Zastupuji Jihomoravský kraj v procesu přípravy výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Začátkem letošního roku mě jmenovala Rada Jihomoravského kraje zástupcem pro jednání v přípravě výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Elektrárna Dukovany leží ze dvou třetin na území Jihomoravského kraje. Zaměstnává tisíce lidí z regionu a jsou na ni navázané další služby a pracovní místa. Je to natolik strategická stavba, že Jihomoravský kraj musí mít svého zástupce při všech jednání týkající se budoucnosti elektrárny. Kraj vyjádřil podporu výstavbě nového jaderného zdroje. Toto vyjádření není jen formální, ale chceme se aktivně podílet na přípravě.

JEDukovany

Moje úloha jako zástupce Jihomoravského kraje pro oblast jaderné energetiky bude spočívat především v aktivním zastupování našeho kraje při jednání na všech úrovních, budu sledovat vývoj a společně s kolegy kontrolovat naplňování úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky.

Vznikne komise pro výstavbu nového jaderného zdroje

Rada Kraje Vysočina deklarovala podporu výstavbě a také chce zřídit komisi pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Podobné kroky připravujeme v Jihomoravském kraji. Rada kraje může zřizovat poradní orgány, komise. Náměty a stanoviska z těchto komisí se předkládají přímo radě kraje. Řešení přípravy výstavby nového jaderného zdroje je natolik důležité, že vyžaduje zřízení komise jako poradního orgánu rady kraje. Po té, co bude tato komise zřízena, budeme jednat s Krajem Vysočina o vzájemné spolupráci těchto komisí. Dále budeme úzce spolupracovat se sdružením Energetické Třebíčsko. Město Moravský Krumlov a Ivančice jsou členem sdružení. Přes tři roky toto sdružení zastupuje náš region a prosazuje zájmy na udržení energetického regionu.

Výstavba má oporu v strategických dokumentech

O jaké argumenty se v otázce přípravy výstavby mohu opřít? Jsou to především tři vládní dokumenty. Jedná se o Bezpečnostní strategii České republiky kam spadá zajištění energetické bezpečnosti. Je to Státní energetická koncepce, kde se píše o potřebě posílení role jaderné energetiky v energetickém mixu k pokrytí spotřeby České republiky jako náhradě výroby elektřiny z uhelných elektráren. Jádro má dosáhnout až 50% podílů na výrobě elektřiny, to vyžaduje podporu urychlení procesu projednávání, přípravy a výstavby nových jaderných bloků. Třetím dokumentem je Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice. Je to jakýsi harmonogram úkolů, který vede k naplnění energetické koncepce.

Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Poklidný přelom starého a nového roku byl velmi rychle odvanut bouřkou zvaná ptačí chřipka. Byli jsme náhle postaveni před problém, jak se s nebezpečnou nákazou vypořádat a zabránit jejímu dalšímu šíření v naší lokalitě. O tom, že ve městě byl objeven virus ptačí chřipky, jsme se dozvěděli 4. ledna 2017 v 9.30 hodin, okamžitě byl svolán krizový štáb, který začal řešit tuto situaci.
Veterinární zpráva byla postavena před zásadní rozhodnutí vytýčit kolem ohniska okruhy ochranného pásma a pásma dozoru. V ohnisku v Rakšicích byla drůbež zlikvidována takřka okamžitě, o likvidaci drůbeže v tří kilometrovém pásmu bylo rozhodnuto v pátek 6. ledna v odpoledních hodinách vydáním mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenze státní veterinární správou.

V ochranném pásmu bylo nařízeno utracení veškeré drůbeže. V Moravském Krumlově bylo stanoveno datum utrácení na sobotu 7. leden 2017. Krizová situace byla řešena veterinární správou ve spolupráci s hasiči a policií. Občané vesměs chápali tíhu daného okamžiku a za svůj nadhled si zasluhují můj obdiv. Skvělou práci odvedli hasiči státní i dobrovolní z Rakšic a státní policie ve spolupráci s policií městskou. Poděkování za práci patří i pracovníkům městského úřadu.

Po zvládnutí kritické situace vyplynulo několik věcí, které je nutno vysvětlit.

1. Proč se likvidovala drůbež pouze na území Moravského Krumlova, Ivančic a Oslavan?

Zdůvodnění utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu MVDr. Přikrylem:
Vyšetřením uhynulých volně žijících ptáků (labutě) v oblasti Moravskokrumlovska a Ivančicka, tedy oblastí s výskytem množství vodních ploch, byla prokázána ptačí chřipka a lze tedy konstatovat, že zdrojem infekce pro chovy ptáků v zajetí jsou právě volně žijící ptáci. Navíc bylo prokázáno, že některé chovy jsou v přímém kontaktu s ptáky volně žijícími (blízkost toků, jezírka na pozemcích). Krátce po sobě vznikla v uvedených oblastech tři ohniska u drobnochovatelů.

ptaci chripka_Moravsky Krumlov_2

Po vyhodnocení situace bylo zjištěno, že se zde nachází poměrně rozsáhlá síť drobnochovů, ve kterých jsou přítomny tisíce vnímavých zvířat a nebylo možné předpovědět zda a jakou rychlostí se nákaza bude šířit dál. Z důvodu zabránění nekontrolovaného šíření nákazy do dalšího okolí, a tím vzniku daleko vyšší škody, bylo rozhodnuto o utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu a vytvoření území bez vnímavých zvířat jako bariéry pro další vzdálenější chovy. Ptačí chřipka se na území ČR a tedy i Jihomoravského kraje vyskytla poprvé po dlouhých letech a v těchto případech je radikální postup zamezení šíření nákazy běžný.

2. Výše náhrad je v této chvíli dána ceníkem Ministerstva zemědělství.

Apelujeme na poslance parlamentu a kompetentní pracovníky MZe na navýšení těchto náhrad tak, aby si chovatelé z těchto náhrad mohli zakoupit nový chov (cena nosnice 170 Kč). Celou situací se bude zabývat i městské zastupitelstvo 20. února 2017.

3. Utracení poštovních holubů bylo skutečně zbytečné a dotčený pracovník veterinární správy je zodpovědný za toto své špatné rozhodnutí.

4. Informovanost ze strany MZe a veterinární správy v počátcích krizové situace byla špatná a jsou činěny kroky k nápravě.

5. Nyní je potřeba provést dezinfekci prostor chovů.

Mechanickou očistu si musí provést chovatelé sami, chemická očista bude provedena na náklady města po skončení mrazivého počasí tak, aby byla účinná. Od této doby se pak počítá lhůta na odvolání nařízených veterinárních opatření. Poté bude možno obnovit chovy.

Počátek roku byl velmi náročný, přesto se nám ho podařilo v rámci možností zvládnout. Tímto si ještě jednou dovoluji poděkovat všem, kteří se na  likvidaci ptačí chřipky podíleli.

Rok 2016 v Moravském Krumlově pohledem starosty

Rok 2016 v Moravském Krumlově pohledem starosty

Dovolím si krátké ohlédnutí za končícím rokem i jménem města Moravský Krumlov.
Myslím si, že největší událostí bylo zakoupení zámku do vlastnictví města. Převzali jsme tak odpovědnost za tuto naší dominantu. Jsem přesvědčený o tom, že šetrným a transparentním hospodařením dokážeme tuto památku opravit a zachovat i našim dětem a postupně tak přebudovat chátrající objekt na živý a tepající organismus.

zamekMK
Další dvě rozhodnutí zastupitelstva města, která budou mít dlouhodobý význam pro provoz města, jsou sloučení příspěvkových organizací Technické a zahradní správa a Správy majetku města pod jednu organizaci Služby města a rozhodnutí o vystoupení z molochu vodárenského svazku a postupné převzetí vodohospodářské infrastruktury do hospodaření města. Jedná se o strategická rozhodnutí, která povedou k mnohem jednodušším a hospodárnějším provozním rozhodnutím města.

Osobnosti roku v Moravském Krumlově

Osobnostmi roku v Moravském Krumlově se dle mého názoru stali velitel městské policie Rudolf Fráňa především za svůj neohrožený čin při likvidaci útočníka se střelnou zbraní na náměstí plném lidí. Studentka krumlovského gymnázia Štěpánka Grunová uspěla v soutěži České hlavičky. Mezi významné osobnosti roku 2016 řadím i paní Ludmilu Sloukovou. Jako velmi příjemnou událost vnímám i charitativní akci na podporu získání dárců kostní dřeně Kabelkománii, kterou organizovala Marie Bartošková.

Kulturní události roku 2016

Na poli kulturním se stala událostí roku rocková akce Rock Heart a koncert metalové legendy Helloween v zámeckém parku.

heloween Moravsky Krumlov_2

Oslovil mě však i závěrečný koncert Festivalu Concentus Moraviae a výstava obrazů Theodora Rotrekla, která byla organizována s Nadací Jana a Medy Mládkové. Pozitivně je veřejností vnímána i činnost městské knihovny. Je také pociťována absence kina, snad se podaří tento rest brzy napravit. Skvělá byla i oslava Dne dětí v Polánce na téma Karel IV.

Úspěchy ve sportu

Velké úspěchy jsme slavili na sportovním poli. Skvělé stolní tenistky reprezentují město v evropských pohárech a jsou vyslanci nejen města, ale i celé České republiky.

Moravsky krumlov-stolni tenis

Naši lidé pod vedením Toma Strieglera se stali i dobrými organizátory mistrovský České republiky v discgolfu, kdy jsme hostili výkvět celé země. Tenisté organizovali spoustu akcí především pro děti a jejich minitenisová tour je dobrým příkladem jak rozhýbat nejen dětí, ale i jejich rodiče.

Další investice pro rozvoj města

Město Moravský Krumlov nezastavilo svoji investiční činnost ani v roce 2016. Nemíním vyjmenovávat všechny investice, ale asi největší radost mám z opraveného hřbitova u farního kostela. V příštím roce chystáme zahájení prací v dalších významných rozvojových akcích, jako je například zasíťování pozemků pro bydlení.

Pietní místa v onlinové době. Mají smysl?

Pietní místa v onlinové době. Mají smysl?

Dvě světové války, totalitní režim, křehkost svobody a zvěrstva napáchaná lidmi na lidech – to vše připomínají pomníky a pietní místa po celé republice. Lidé se u nich při příležitosti státních svátků a výročí setkávají, vzpomínají a především si připomínají. Moravský Krumlov nemá žádné pietní místo. Zatím. Vzhledem k současné situaci udílení státních vyznamenání, které Hrad z mého pohledu zneuctil, je o to více důležité, abychom si důstojně připomínali naši státnost

V současné době je žádost Moravského Krumlova ohledně pietního místa na ministerstvu obrany. Pevně věřím, že se nám podaří vybrat důstojné místo. K odhalení nového pietního místa by mohlo dojít v roce 2018, tedy při stém výročí vzniku Československé republiky. Zatím vedeme debatu o místě, první návrhy jsou na stole. Nabízí se horní zámecký park. Právě tam byli po druhé světové válce zabiti němečtí občané. Dodnes je to tabu a moc se o tom nemluví. Myslím si, že by vybudování pietního místa právě zde mohlo mít hluboký symbolický význam. Zároveň by toto místo mělo nám i budoucím generacím neustále připomínat to, že svoboda je velmi křehká a musíme o ni pečovat. Zvláště v dnešní době, kdy je svoboda ohrožována z různých stran, někdy méně, někdy více viditelně.

kladeni-vencu

Mezi další návrhy umístění památníku figuruje park naproti mateřské škole Palackého a také prostor před budovou městského úřadu. Během následujícího půl roku by měla být také jasnější podoba památníku. Tvar i umístění pietního místa budeme probírat s občany a také se studenty. Chceme právě mladé lidi zapojit a podpořit v nich uvědomění, musí vědět, proč nám záleží na tom, abychom měli v Krumlově pietní místo. Už samotný proces přípravy považuji za důležitý, protože během něj můžeme přemýšlet nad smyslem našeho konání.

Žijeme v on line době. Téměř veškerá komunikace a setkávání probíhá elektronicky. Vytrácí se společné setkávání, krátké zastavení se ve shonu světa. Právě pomník a pietní místo nabízí to úžasné pozastavení a zamyšlení nad dějinami národa i nás samotných. Není to jen o minulém, ale především o budoucím. Naše jednání, rozhodování, názory, předávání zkušeností a pamětí našim dětem a vnukům – to vše máme ve své moci. Proto považuji za velmi důležité, aby Moravský Krumlov měl důstojné pietní místo, které bude sloužit ke připomínání a setkávání. A také k předávání. Hodnot, víry, lásky, naděje a svobody.

Otevřený dopis Praze – jsme připraveni hostit Slovanskou epopej

Vážená paní primátorko, zastupitelé, obyvatelé Prahy,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abychom Vás ujistili, že jsme již dnes připraveni hostit umělecké dílo nedozírné hodnoty – Slovanskou epopej.

Uplynulo již 5 let, co byla Slovanská epopej z naše města odvezena. S vírou v to, že se dílo do našeho města vrátí, jsme nezaháleli a za tu dobu jsme udělali obrovský kus práce na opravách prostor zámku, které dnes splňují ty nejpřísnější parametry pro umístění pláten. V letošním roce město Moravský Krumlov zámek koupilo a je tak jeho výlučným vlastníkem.

Je to pro nás symbolické převzetí odpovědnosti za historii a současně budoucnost tohoto chátrajícího renesančního klenotu jižní Moravy. Naším cílem je zámek opravit, tak abychom ho mohli zachovat našim dětem.

Pokud bychom měli tu čest a mohli opět přivítat na zámku soubor pláten Muchovy Slovanské epopeje, byl by to pro nás obrovský impuls do další práce. Slovanská epopej pro nás není jen umělecké dílo, ale je to pro naše město i kus historie. Rádi navážeme na odkaz našich předků, kteří zachránili po druhé světové válce tento umělecký skvost před jeho zničením.

Jsme přesvědčeni, že naše město dokáže vytvořit Slovanské epopeji náhradní domov, alespoň do doby vybudování vhodných prostor v Praze. Navíc Moravský Krumlov je kraj Alfonse Muchy. Pár kilometrů vedle v Ivančicích je Muchovo rodiště, muzeum či kostel, v jehož lavicích jsou vyryté první Muchovy kresby.

Pojďme ve vzájemné spolupráci udělat vše pro to, aby Slovanská Epopej měla vždy takové zacházení, jaké si zaslouží. Udělejme společně vše pro to, abychom ji zachovali i pro další generace.

Obyvatelé Moravského Krumlova s podporou celé jižní Moravy